Diagnosi tècnica i ciutadana dels serveis

Diagnosi tècnica i ciutadana dels serveis

Fem una diagnosi tècnica que permeti obtenir la informació necessària per a l’òptim coneixement del municipi i de l’estat del servei, i identifiquem quins són els punts forts i febles. Aquesta anàlisi inclou els factors intrínsecs del municipi que poden influir en les...
Diagnosi tècnica i ciutadana dels serveis

Disseny i redacció d’instruments fiscals i reguladors

Oferim suport en la redacció de les ordenances reguladores del servei de recollida de residus i hi incorporem els principis d’economia circular així com les obligacions que estableix la Llei 7/2022 i la resta de normativa vigent en matèria de residus. Analitzem...
Diagnosi tècnica i ciutadana dels serveis

Plecs de Prescripcions Tècniques i suport en la licitació

Redactem el Plec de Prescripcions Tècniques del nou servei d’acord amb el sistema o sistemes de servei de recollida de residus escollit pel municipi. Elaborem la documentació necessària per ser inclosa en el Plec de Clàusules Administratives Particulars o altres...
Diagnosi tècnica i ciutadana dels serveis

Control econòmic i de la prestació del servei

Realitzem auditories econòmiques del servei amb l’objectiu de comprovar quina és la prestació efectiva del servei i, a la vegada, de detectar les mancances i oportunitats que poden ser incorporades dins d’un procés de millora contínua. Podem col·laborar també en...