Disseny i redacció d’instruments fiscals i reguladors del servei de recollida

Oferim suport en la redacció de les ordenances reguladores del servei de recollida de residus i hi incorporem els principis d’economia circular així com les obligacions que estableix la Llei 7/2022 i la resta de normativa vigent en matèria de residus.

Analitzem els costos i ingressos econòmics associats a la gestió dels residus municipals, calculant el percentatge de cobriment de la taxa.

Definim noves taxes que permetin la implementació de mecanismes de Pagament per Generació i reflecteixin el cost real, i portem a terme les memòries econòmiques associades a aquestes noves taxes.

Actuacions destacades

Redacció de l’ordenança reguladora del servei de recollida de residus i neteja viària de Reus (2023)

Estudi i proposta de nova ordenança fiscal en relació al servei de recollida de residus d’Olesa de Montserrat (2021)