Plecs de Prescripcions Tècniques i suport en el procés de licitació i adjudicació

Redactem el Plec de Prescripcions Tècniques del nou servei d’acord amb el sistema o sistemes de servei de recollida de residus escollit pel municipi. Elaborem la documentació necessària per ser inclosa en el Plec de Clàusules Administratives Particulars o altres informes que resultin necessaris en el procés de licitació (criteris d’adjudicació, informe d’estructura de costos, modificacions contractuals, informe de valoració d’ofertes i proposta d’adjudicació…).