Plecs de Prescripcions Tècniques i suport en el procés de licitació i adjudicació

Redactem el Plec de Prescripcions Tècniques del nou servei d’acord amb el sistema o sistemes de servei de recollida de residus escollit pel municipi. Elaborem la documentació necessària per ser inclosa en el Plec de Clàusules Administratives Particulars o altres informes que resultin necessaris en el procés de licitació (criteris d’adjudicació, informe d’estructura de costos, modificacions contractuals, informe de valoració d’ofertes i proposta d’adjudicació…).

Actuacions destacades

Informe tècnic d’avaluació dels criteris que depenen d’un judici de valor per la contractació dels serveis de recollida de residus a Moià (2023)

Suport en el procés de licitació, adjudicació i posada en marxa del Plec de Pintades i taques de pintura, eliminació de cartells i retirada de pancartes i altres elements similars de la via pública de Barcelona (2020)