Redacció d’instruments estratègics i de planificació

Redacció d’instruments estratègics i de planificació

Redactem, implementem i fem seguiment de plans i programes per a la definició estratègica de la gestió dels residus i recursos municipals. Per exemple: Plans locals de Prevenció de Residus, Plans de Gestió, Plans de reducció del malbaratament alimentari, Plans...
Redacció d’instruments estratègics i de planificació

Disseny i millora de serveis de neteja viària

Analitzem el servei actual de neteja viària del municipi i el redissenyem per tal que doni resposta a les seves necessitats reals , adaptant-nos a les millors tecnologies disponibles i també a les possibilitats econòmiques existents. Dins d’aquest procés també hi ha...
Redacció d’instruments estratègics i de planificació

Projectes en prevenció de residus

Dissenyem i elaborem projectes que tenen per objectiu evitar la generació de residus i fomentar la reutilització, especialment en l’àmbit del malbaratament alimentari, el compostatge casolà o comunitari, el consum responsable, etc. A ENTORNa3 som especialistes en la...
Redacció d’instruments estratègics i de planificació

Sector Privat: solucions a mida

Elaborem projectes de millora de la prevenció i gestió de residus en empreses o altres àmbits privats. En aquests serveis incloem la diagnosi respecte a la prevenció i la gestió de residus, la proposta d’accions de millora per a l’adequació a la normativa vigent,...
Diagnosi i definició de propostes de millora

Diagnosi i definició de propostes de millora

Fem una diagnosi del nivell d’adequació de la deixalleria als nous requisits tècnics establerts pels diferents canvis normatius, així com detectem possibles mancances i aspectes de gestió a millorar, especialment en relació amb els residus d’aparells elèctrics i...