Disseny i millora de serveis de neteja viària

Analitzem el servei actual de neteja viària del municipi i el redissenyem per tal que doni resposta a les seves necessitats reals , adaptant-nos a les millors tecnologies disponibles i també a les possibilitats econòmiques existents. Dins d’aquest procés també hi ha inclosos la redacció dels Plecs de Prescripcions Tècniques, el suport a la redacció del Plec de Clàusules Administratives Particulars i l’acompanyament en tot el procés de licitació del nou servei.