Diagnosi i definició de propostes de millora

Fem una diagnosi del nivell d’adequació de la deixalleria als nous requisits tècnics establerts pels diferents canvis normatius, així com detectem possibles mancances i aspectes de gestió a millorar, especialment en relació amb els residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE), els residus perillosos, la reutilització (R) i la preparació per a la reutilització (PxR), o el registre d’entrades i sortides de residus i materials.

Definim les propostes a implantar per tal d’adequar la deixalleria actual a la nova normativa vigent i resoldre les mancances detectades en la diagnosi.

Actuacions destacades

Diagnosi i propostes de millora a deixalleries dins els Serveis d’Assessorament i Suport a les deixalleries municipals (ASDE) (2024)

Diagnosi i propostes de millora per la deixalleria mancomunada entre els Ajuntaments de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt (2020)