Plecs de Prescripcions Tècniques i suport en el procés de licitació i adjudicació

D’acord amb la definició del nou servei de deixalleria, redactem el Plec de Prescripcions Tècniques del nou servei, amb els annexos corresponents. Elaborem la documentació necessària per a ser inclosa en el Plec de Clàusules Administratives Particulars o altres informes que resultin necessaris en el procés de licitació (criteris d’adjudicació, informe d’estructura de costos, modificacions contractuals, informe de valoració d’ofertes i proposta d’adjudicació…).

Actuacions destacades

Redacció de Plecs dins els Serveis d’Assessorament i Suport a les deixalleries municipals (ASDE) (2024)

Redacció dels Plecs tècnics de la deixalleria d’Abrera (2022)

Redacció del Plec de Condicions Tècniques i suport en el procés d’adjudicació del servei de deixalleria de la Pobla de Claramunt (2020)