Plecs de Prescripcions Tècniques i suport en el procés de licitació i adjudicació

D’acord amb la definició del nou servei de deixalleria, redactem el Plec de Prescripcions Tècniques del nou servei, amb els annexos corresponents. Elaborem la documentació necessària per a ser inclosa en el Plec de Clàusules Administratives Particulars o altres informes que resultin necessaris en el procés de licitació (criteris d’adjudicació, informe d’estructura de costos, modificacions contractuals, informe de valoració d’ofertes i proposta d’adjudicació…).