Suport en la regularització de l’activitat

Suport en la regularització de l’activitat

Donem suport en l’obtenció de llicència ambiental, l’alta com a gestor, en l’establiment del procediment documental per a la traçabilitat dels residus, així com en la realització dels tràmits establerts per la normativa...
Suport en la regularització de l’activitat

Plecs de Prescripcions Tècniques i suport licitació

D’acord amb la definició del nou servei de deixalleria, redactem el Plec de Prescripcions Tècniques del nou servei, amb els annexos corresponents. Elaborem la documentació necessària per a ser inclosa en el Plec de Clàusules Administratives Particulars o altres...