Suport en la regularització de l’activitat

Suport en la regularització de l’activitat

Donem suport en l’obtenció de llicència ambiental, l’alta com a gestor, en l’establiment del procediment documental per a la traçabilitat dels residus, així com en la realització dels tràmits establerts per la normativa vigent. Actuacions destacades Regularització...
Suport en la regularització de l’activitat

Suport en la redacció del Reglament del servei de deixalleria

Redactem el Reglament d’explotació de la deixalleria amb l’objectiu de regular el funcionament de les diferents activitats que s’hi desenvolupin, i que aquest quedi referenciat a l’ordenança reguladora de la recollida de residus. Actuacions destacades Redacció de...
Suport en la regularització de l’activitat

Plecs de Prescripcions Tècniques i suport licitació

D’acord amb la definició del nou servei de deixalleria, redactem el Plec de Prescripcions Tècniques del nou servei, amb els annexos corresponents. Elaborem la documentació necessària per a ser inclosa en el Plec de Clàusules Administratives Particulars o altres...
Suport en la regularització de l’activitat

Assessorament i disseny tècnic i econòmic del nou servei

Dimensionem tècnicament i econòmica el nou servei per tal que serveixi de base per a la redacció dels plecs de la futura licitació. Actuacions destacades Assessorament i disseny de nous serveis dins els Serveis d’Assessorament i Suport a les deixalleries municipals...