Diagnosi i definició de propostes de millora

Diagnosi i definició de propostes de millora

Fem una diagnosi del nivell d’adequació de la deixalleria als nous requisits tècnics establerts pels diferents canvis normatius, així com detectem possibles mancances i aspectes de gestió a millorar, especialment en relació amb els residus d’aparells elèctrics i...