Sector Privat: solucions a mida

Sector Privat: solucions a mida

Elaborem projectes de millora de la prevenció i gestió de residus en empreses o altres àmbits privats. En aquests serveis incloem la diagnosi respecte a la prevenció i la gestió de residus, la proposta d’accions de millora per a l’adequació a la normativa vigent,...
Sector Privat: solucions a mida

Projectes en prevenció de residus

Dissenyem i elaborem projectes que tenen per objectiu evitar la generació de residus i fomentar la reutilització, especialment en l’àmbit del malbaratament alimentari, el compostatge casolà o comunitari, el consum responsable, etc. A ENTORNa3 som especialistes en la...
Sector Privat: solucions a mida

Disseny i millora de serveis de neteja viària

Analitzem el servei actual de neteja viària del municipi i el redissenyem per tal que doni resposta a les seves necessitats reals , adaptant-nos a les millors tecnologies disponibles i també a les possibilitats econòmiques existents. Dins d’aquest procés també hi ha...
Sector Privat: solucions a mida

Redacció d’instruments estratègics i de planificació

Redactem, implementem i fem seguiment de plans i programes per a la definició estratègica de la gestió dels residus i recursos municipals. Per exemple: Plans locals de Prevenció de Residus, Plans de Gestió, Plans de reducció del malbaratament alimentari, Plans...
Sector Privat: solucions a mida

Control econòmic i de la prestació del servei

Realitzem auditories econòmiques del servei amb l’objectiu de comprovar quina és la prestació efectiva del servei i, a la vegada, de detectar les mancances i oportunitats que poden ser incorporades dins d’un procés de millora contínua. Podem col·laborar també en...