Verd urbà: plecs, inventaris i plans directors

Realitzem estudis i instruments estratègics que guiïn l’acció municipal en matèria del verd urbà. Dissenyem serveis de manteniment dels espais verds i redactem els Plecs de Prescripcions Tècniques i donem suport en el procés de licitació, adjudicació i implantació de nous contractes de serveis.

Actuacions destacades

Redacció del plec de clàusules tècniques pel manteniment de les zones verdes del municipi de Pals (2020)