Tractament de dades i anàlisi estadístic

Tractem tota mena de dades i les analitzem mitjançant eines gràfiques i estadístiques per tal de detectar dades anòmales, patrons de comportament i diferències estadísticament significatives entre dos o més grups. Un exemple pot ser l’anàlisi de les dades aportades pels sistemes de recollida mitjançant identificació d’usuari (porta a porta i contenidors tancats) per tal de determinar en quin grup d’edat, gènere o barri (entre altres categories) hi ha una menor participació en la recollida selectiva, i així poder focalitzar millor les campanyes de sensibilització ambiental.

Actuacions destacades

SERVEI DE REVISIÓ DELS INFORMES ANUALS DELS SISTEMES DE RESPONSABILITAT AMPLIADA DEL PRODUCTOR DELS FLUXOS DE RESIDUS DE RAEE, PILES I ACUMULADORS, VEHICLES FORA D’ÚS I OLIS I PNEUMÀTICS (2024)

ELABORACIÓ DE L’INFORME ELS RESIDUS MUNICIPALS A BARCELONA: BALANÇ 2001-2019 I 2001-2020