Tractament de dades i anàlisi estadístic

Tractem tota mena de dades i les analitzem mitjançant eines gràfiques i estadístiques per tal de detectar dades anòmales, patrons de comportament i diferències estadísticament significatives entre dos o més grups. Un exemple pot ser l’anàlisi de les dades aportades pels sistemes de recollida mitjançant identificació d’usuari (porta a porta i contenidors tancats) per tal de determinar en quin grup d’edat, gènere o barri (entre altres categories) hi ha una menor participació en la recollida selectiva, i així poder focalitzar millor les campanyes de sensibilització ambiental.