Projectes de Sistemes d’informació geogràfica

Elaborem inventaris de tota mena d’elements que es puguin geolocalitzar, com ara contenidors, bancs, papereres, clavegueram, arbrat urbà, patrimoni de pedra seca, superfícies amb paviments especials, camins, corriols, senyalitzacions, punts d’abocaments de residus al medi natural, instal·lacions solars fotovoltaiques, teulades amb amiant i tot allò que necessiteu. Analitzem i realitzem tota mena de cartografia ambiental (mapes de riscos, mapes de conques visuals, o mapes de temperatura superficial i adaptació al canvi climàtic, entre altres). Dissenyem delimitacions de franges perimetrals de protecció contra els incendis forestals al voltant d’urbanitzacions i d’altres nuclis de població i d’edificacions i instal·lacions aïllades. Fem estudis de freqüentació humana i ús social del medi natural i urbà, i propostes de regulació de l’ús públic i propostes de localització d’equipaments públics.