Campanyes en edificis públics, equipaments i esdeveniments

Campanyes en edificis públics, equipaments i esdeveniments

Dissenyem projectes per incorporar criteris de sostenibilitat i per a la prevenció i gestió correcta de residus en edificis públics, equipaments o esdeveniments, tenint en compte el disseny de la recollida, la formació i la comunicació tant a les persones responsables...
Campanyes en edificis públics, equipaments i esdeveniments

Campanyes de sensibilització

Dissenyem i executem campanyes de sensibilització amb l’objectiu d’arribar al màxim nombre de persones i amb la millor metodologia, i elaborem l’estratègia comunicativa i els materials informatius i dels diferents canals de difusió (web, xarxes, vídeos, etc.), així...
Campanyes en edificis públics, equipaments i esdeveniments

Campanyes d’implantació de nous serveis de recollida de residus

Portem a terme campanyes informatives d’implantació de nous models de recollida de residus (porta a porta, contenidors tancats, tèxtil, oli, etc.) per assegurar que la ciutadania disposi de la informació i els materials necessaris per al bon funcionament del servei....
Campanyes en edificis públics, equipaments i esdeveniments

Disseny i dinamització de processos participatius

Dissenyem i dinamitzem processos participatius amb l’objectiu de generar coneixement i debat entre la ciutadania i actors clau del territori, elaborar una diagnosi compartida del servei actual i recollir opinions i propostes de millora per als nous serveis. Fem...