maig 14, 2020 No hi ha comentaris

ENTORNa3 va col·laborar amb l’empresa Sunchemical en el marc de les Subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals, convocades per l’Agència de Residus de Catalunya. Les actuacions realitzades van ser:

  • Anàlisi de les dades de recollida i visita de diagnosi sobre l’estat actual de la recollida a l’empresa.
  • Elaboració de protocols interns relatius a la correcta separació de la FORM, de la resta de residus assimilables a municipals i al lliurament de la FORM al nou circuit de recollida comercial.
  • Assessorament en l’adquisició dels materials.
  • Activitats de formació al personal.
  • Elaboració i edició de materials d’informació i sensibilització

 

Links d’interès:
SunChemical compromesa amb el medi ambient

 

 

Escrit per Alba Fort