maig 14, 2020 No hi ha comentaris

Elaboració d’un estudi tècnic per l’adequació de la deixalleria de Manlleu a la normativa vigent i possibilitar la reutilització de residus. L’estudi inclou una diagnosi del nivell actual d’adequació de la deixalleria als requeriments normatius i tècnics, així com propostes d’adequació i ampliació dels serveis oferts a la ciutadania, per tal de convertir-la en un espai de referència al municipi en l’àmbit de l’educació ambiental.

Escrit per Alba Fort