Servei integral als municipis en totes les etapes d’un procés de canvi i millora de la gestió de residus i recursos, seguint un model d’economia circular i prioritzant la prevenció i la reutilització, el foment de la recollida selectiva i l'optimització i millora contínua dels serveis, per donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent.

    • Diagnosi tècnica i ciutadana de la situació actual dels serveis.
    • Assessorament i disseny tècnic i econòmic per a la implantació de nous models de recollida, incorporant sistemes d’individualització, innovació tecnològica, pagament per generació/participació i transparència en el servei.
    • Assessorament i redacció de Plecs de Condicions Tècniques i suport en el procés d’adjudicació de nous contractes de serveis.
    • Disseny i execució de campanyes d’implantació, seguiment d’incidències, control econòmic i de la prestació del servei i implementació de sistemes de millora contínua.

     

Adequació i millora de deixalleries

Participació ciutadana i sensibilització ambiental

Elaboració de projectes tècnics a mida