Participació ciutadana

No entenem la participació com un servei en si mateix, sinó com l’eina a utilitzar en cadascun dels projectes que realitzem, sempre que sigui possible. D’aquesta manera aprofitem el coneixement de la ciutadania, garantim que els serveis responguin a les seves necessitats ciutadanes, empoderem als veïns i veïnes en l’àmbit del medi ambient i l’espai públic i impliquem a la ciutadania en la presa de decisions públiques, disminuint els possibles conflictes relacionats amb la prestació dels serveis. Tenim la convicció que a través de l’educació i la participació es pot aconseguir que la ciutadania incorpori bones pràctiques ambientals, i així avançar cap a un municipi més sostenible. Creiem que el medi ambient és cosa de tots i totes. En aquest sentit, oferim:

  • Disseny i dinamització de mapejos, rutes o sessions participatives per la diagnosi de l’estat actual dels serveis urbans, identificació dels punts forts i propostes de millora per a la definició de nous serveis o la millora dels existents.
  • Dinamització d’espais virtuals, disseny i explotació d’enquestes online i presencials sobre la satisfacció dels serveis i sobre priorització de propostes.
  • Creació de grups de seguiment de la qualitat dels serveis que impliquin a la ciutadania.
participació ciutadana empoderament

Projectes relacionats