Mobirise
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
A ENTORNa3 entenem la participació com l’eina a utilitzar en cadascun dels projectes que realitzem, sempre que sigui possible. D’aquesta manera aprofitem el coneixement de la ciutadania, garantim que els serveis responguin a les seves necessitats, empoderem als veïns/es en l’àmbit del medi ambient i l’espai públic i els impliquem en la presa de decisions públiques. A través de la comunicació ambiental i la participació es pot aconseguir que la ciutadania incorpori bones pràctiques ambientals, i així avançar cap a un municipi més sostenible. .

  • Disseny i dinamització de processos participatius presencials i online relacionats amb els serveis urbans i l'espai públic.
  • Disseny i dinamització de mapejos, rutes o sessions per a la diagnosi de l’estat actual dels serveis urbans, identificació dels punts forts i propostes de millora per a la definició de nous serveis o la millora dels existents.
  • Actuacions de comunicació pel foment de bones pràctiques ambientals: recollida selectiva, prevenció de residus, etc.


  • Campanyes d’implantació de nous serveis de recollida de residus o de modificacions en el servei.
  • Creació de grups de seguiment de la qualitat dels serveis que impliquin a la ciutadania.
  • Dinamització d’espais virtuals, disseny i explotació d’enquestes online i presencials sobre la satisfacció dels serveis i sobre priorització de propostes.
  • Treball dels hàbits de consum (malbaratament alimentari, energia, aigua i subministraments, reutilització…).