free simple website templates

Diagnosi de la recollida comercial de la FORM i Pla de Millora del servei al municipiAJUNTAMENT D'ESPARREGUERA. juny - desembre 2018

Esparreguera va implantar la recollida de la FORM domiciliària l’any 2006, i des d’aleshores els comerços que decideixen no disposar de gestor privat fan ús del servei domiciliari de recollida a través de diversos models de contenidors instal·lats en la via pública.

La realització de la diagnosi, per part d’ENTORNa3, ha permès conèixer quina és la situació actual vers la gestió de la FORM comercial a través de:
• l’anàlisi de les dades disponibles
• la visita als grans generadors (comercials i municipals)
• la inspecció de les àrees de contenidors

A partir dels resultats obtinguts en les anteriors taques, s’ha definit el servei de recollida més adequat pel municipi, dimensionant el servei de recollida comercial de la FORM a Esparreguera i quantificant econòmicament el seu cost.