Gestió de residus

Tenim la voluntat de promoure una millor gestió dels residus (disminució de la generació, increment de la reutilització, foment de la recollida selectiva i el compostatge, eficiència econòmica, optimització i millora continua dels serveis públics) des del punt de vista ambiental, social i econòmic.

Els serveis que proposem per tal de millorar l’efectivitat en la gestió de la recollida de residus municipals, la neteja viària i de platges i la gestió de deixalleries són els següents:

  • Diagnosi tècnica i ciutadana de la situació actual dels serveis.
  • Disseny de nous serveis.
  • Acompanyament tècnic en el procés d’implantació de nous serveis.
  • Seguiment i eines de millora del serveis.
  • Assessorament i participació en el procés de redacció de Plecs de Condicions Tècniques.
  • Suport en el procés d’adjudicació de nous contractes de serveis.
different dumpsters to recycle all materials

Projectes relacionats